الکتروشيمي تجزيه اي

مهران جوانبخت

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس مهران جوانبخت
ترم بهار ۹۱-۹۲
زمان ۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها