دروس ارائه شده

 
جستجو
نام درس کد درس
استاد
 
 

 

 

آز شيمي عمومي ۱

استاد: حسين معيری

مکان:    زمان: شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)

نیمسال تحصیلی : بهار

آز شيمي عمومي ۱

استاد: حسين معيری

مکان:    زمان: شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)

نیمسال تحصیلی : بهار

آز شيمي عمومي ۱

استاد: حسين معيری

مکان:    زمان: ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)

نیمسال تحصیلی : بهار

آز شيمي عمومي ۱

استاد: حسين معيری

مکان:    زمان: ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)

نیمسال تحصیلی : بهار

آز شيمي عمومي ۱

استاد: حسين معيری

مکان:    زمان: ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)

نیمسال تحصیلی : بهار

آز شيمي عمومي ۱

استاد: حسين معيری

مکان:    زمان: شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)

نیمسال تحصیلی : بهار

اخبار