دروس ارائه شده

 
جستجو
نام درس کد درس
استاد
 
 

 

 

الکتروشيمي تجزيه اي

استاد: مهران جوانبخت

مکان:    زمان: ۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)

نیمسال تحصیلی : بهار

مباحث‌نوين در شيمي کاربردي

استاد: مهران جوانبخت

مکان:    زمان: ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)

نیمسال تحصیلی : بهار

واکنشگاه‌ها

استاد: زاهد احمدی

مکان:    زمان: شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)

نیمسال تحصیلی : بهار

اخبار