دروس ارائه شده

 
جستجو
نام درس کد درس
استاد
 
 

 

 

جداسازي به کمک غشاء ها

استاد: مهران جوانبخت

مکان:    زمان: ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)

نیمسال تحصیلی : بهار

سمينار۱

استاد: مهران جوانبخت

مکان:    زمان: ۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)

نیمسال تحصیلی : بهار

طراحي راکتورهاي صنعتي ويژه

استاد: زاهد احمدی

مکان:    زمان: ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)

نیمسال تحصیلی : بهار

فرايندهاي پيشرفته تصفيه آب و پساب‌ها

استاد: مهران جوانبخت

مکان:    زمان: ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)

نیمسال تحصیلی : بهار

اخبار