دروس آموزش کارشناسی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آز شيمي عمومي ۱ 1032101 0
شيمي عمومي ۱ 1031103 0
شيمي عمومي ۲ 1031153 0