دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آز شيمي عمومي ۱ شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ ۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ ۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ ۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ ۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ حسين معيری ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ حسين معيری ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ حسين معيری ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ حسين معيری شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ حسين معيری شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ حسين معيری شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)