دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
سمينار ليلا ناجی ۴شنبه(۸۰۰-۹۰۰)
سمينار مهران جوانبخت شنبه(۸۰۰-۹۰۰)
شيمي آلي پيشرفته مجيد عبدوس شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
شيمي تجزيه پيشرفته مهران جوانبخت ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
شيمي فيزيک پيشرفته حمید مدرس ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
شيمي معدني پيشرفته زهرا شريعتي‌نيا شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
طيف‌سنجي مولکولي ۱ الهه کوثری شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباحث نوين درشيمي تجزيه ليلا ناجی ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مباحث‌نوين درشيمي معدني مجيد عبدوس ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
کريستالوگرافي زهرا شريعتي‌نيا ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
کنترل دستگاهي در صنعت شيمي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
گسترش شيمي درصنعت(آزمايشگاه) ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)