دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
سمينار۱ ليلا ناجی شنبه(۱۷۰۰-۱۸۰۰)
طراحي راکتورهاي صنعتي ويژه زاهد احمدی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
فرايندهاي پيشرفته تصفيه آب و پساب‌ها الهه کوثری ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مباحث‌نوين در شيمي کاربردي مهران جوانبخت ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
نانو شيمي زهرا شريعتي‌نيا شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)