دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آز شيمي عمومي ۱ حسين معيری شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ حسين معيری شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ حسين معيری ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ حسين معيری ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ حسين معيری ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز شيمي عمومي ۱ حسين معيری شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)