دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
الکتروشيمي تجزيه اي مهران جوانبخت ۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
جداسازي به کمک غشاء ها مهران جوانبخت ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سمينار۱ مهران جوانبخت ۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي راکتورهاي صنعتي ويژه زاهد احمدی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
فرايندهاي پيشرفته تصفيه آب و پساب‌ها مهران جوانبخت ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباحث‌نوين در شيمي کاربردي مهران جوانبخت ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
واکنشگاه‌ها زاهد احمدی شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)