دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
الکتروشيمي تجزيه اي مهران جوانبخت ۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مباحث‌نوين در شيمي کاربردي مهران جوانبخت ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
واکنشگاه‌ها زاهد احمدی شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)