تلفن ۰۰۹۸۲۱۶۴۵۴۲۷۶۰
فکس ۰۰۹۸۲۱۶۴۵۴۲۷۶۲
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طبقه سوم ساختمان سابق دانشکده مهندسی صنایع (جنب دانشکده کامپیوتر)
پست الکترونیکی

ارسال پیام