امکانات گروه

فضاي گروه  

فضاي آموزشی واداري این گروه واقع درطبقه سوم ساختمان سابق دانشكده مهندسي صنايع، جنب دانشكده مهندسي كامپيوتر است كه شامل دفتر گروه، اتاق شورا، سايت كامپيوتر، آزمايشگاه ها، و اتاقهاي اساتيد مي باشد.

 

سايت كامپيوتر

سايت گروه، داراي 10 كامپيوتراست كه با نرم افزارهاي عمومي واتصال به شبكه دانشگاه، براي استفاده دانشجويان مهيا شده است.       

 

 

آزمايشگاه آموزشی

آزمايشگاه شيمی عمومي،يك آزمايشگاه آموزشي در گروه است كه در آن  يكي از دروس عمليدانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه بعنوان آز- شيمي عمومي ارائه مي شود.

 

آزمايشگاه پژوهشي

گروه شيمي، داراي دو آزمايشگاه تحقيقاتي تحت عنوان، آزمايشگاه نانو شیمی و آزمايشگاه انرژی های نو است كه دانشجويان ارشد ودكتري گروه، پروژه هاي تحقيقاتي خود را در اين آزمايشگاه ها انجام مي دهند .آزمايشگاه نانو شیمی غالبا بعنوان آزمايشگاه سنتز مواد وآزمايشگاه انرژی های نو بعنوان آزمايشگاه آناليز دستگاهي مورد استفاده قرار مي گيرد.