دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
آقای دکتر مجید عبدوس ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۸۰ رئیس گروه
خانم صارمی ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۸۰ دفتر گروه
آقاي حسن نجف زاده ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۰ امور مالی اداری
آقای دکتر حسن حسینی منفرد ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۷۶ هیات علمی
آقای دکتر زاهد احمدی ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۷۷ معاون گروه
آقای دکتر مجید عبدوس ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۴ هیات علمی
آقای دکتر مهران جوانبخت ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۶ هیات علمی
آقای دکترحسن سالار آملی ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۹۱ هیات علمی
آقای دکترمحمدحسن موسی زاده ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۱ هیات علمی
آقای سیدمحمود موسوی ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۹۰ دفتر آموزش
آقای مهندس امیر احمدی ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۸ کارشناس آموزشی
حانم لیلا ریاحی ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۸۸ کارشناس تحصیلات تکمیلی
خانم دکتر الهه کوثری ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۲ هیات علمی
خانم دکتر زهرا شریعتی نیا ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۱۰ هیات علمی
خانم دکتر لیلا ناجی ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۷ هیات علمی
خانم دکترسعیده سرآبادانی تفرشی ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۸۶ هیات علمی
خانم مهندس شهبا تمهيدي ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۵ کارشناس آموزشی
فاکس ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۸۱