دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
آقای دکتر وحید حدادی اصل ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۸۰ رئیس گروه
دفترگروه ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۸۰ دفتر گروه
آقاي محمدحسن جوان ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۰ امور مالی اداری
آقای دکتر مجید عبدوس ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۴ معاون پژوهشی
آقای دکتر مهران جوانبخت ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۶ هیات علمی
آقای زاهد احمدی ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۷۷ معاون آموزشی
آقای محمدحسن موسی زاده ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۱ هیات علمی
آقای مهندس امیر احمدی ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۸
حانم لیلا ریاحی ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۸۸ کارشناس تحصیلات تکمیلی
خانم دکتر الهه کوثری ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۲ هیات علمی
خانم دکتر زهرا شریعتی نیا ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۱۰ هیات علمی
خانم دکتر لیلا ناجی ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۷ مدیرتحصیلات تکمیلی
خانم مهندس شهبا تمهيدي ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۵ کارشناس آموزشی
فاکس ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۸۱