آزمايشگاه شيمي عمومي

آزمايشگاه شيمي عمومي

  • معرفي

درس عملي آزمايشگاه شيمي عمومي براي دانشجويان دوره كارشناسي رشته هاي فني و مهندسي مرتبط با شيمي، که یکی از واحدهاي اصلي درسي است، دراین آزمايشگاه ارائه ميشود.اين درس يك واحدي است و زمان ارائه این درس در هفته 2 ساعت می باشد.

 

وسايل ودستگاههای  موجود در آزمایشگاه :

 

علاوه برانواع شيشه آلات و لوازم آزمايشگاهي، دستگاه هاي موجود در اين آزمايشگاه عبارتنداز:

دستگاه آب مقطرگيري، کنداکتومتر،آون معمولي،ترازو تا سه رقم اعشار، حمام آب (بن ماري)، PH مترو اسپکتروفتومتر، كه دانشجويان از آنها با توجه به آزمايش مورد نظر استفاده مي نمايند.


 

سر فصل آزمايشگاه شیمی عمومی

 

·    آشنايي با محيط آزمايشگاه، علائم و هشدارها در مورد مواد شيميايي ، اصول مهم ايمني، كمك هاي اوليه و مقررات وشرح وظايف در آزمايشگاه.

 

·   آشنايي با وسايل شيشه ای ولوازم آزمايشگاهي و کاربرد صحيح آنها، آشنايی با ترازوهای مکانيکی و الکتريکی

 

·   آشنايي با خصوصيات فيزيكي و شيميايي بعضي از مواد پركاربرد در آزمايشگاه هاي شيمي و نحوه محلول سازي و آشنايي با واحدهاي غلظت محلولها

 

·   تعیین غلظت محلول ها با استفاده از جرم حجمی

 

·   تعيين اكي‌والان فلز

 

·   تعیین جرم مولكولي مايعات فرار و گازها

 

·   اندازه ‌گيري سرعت واكنشهاي شيميايي

 

·   تعادل شيميايي 

 

·   اسپكتروفتومتري

 

·   تيتراسيون اسيد و باز

 

·   تيتراسيون‌ اكسايش – كاهش  

 

·   تعيين سختي آب


·   بررسي قانون بقاء جرم


·     PH متری


·     هدایت سنجی 


·     حلالیت