اطلاعيه ها

قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتري سال ۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴  ارسال کننده خبر: گروه مستقل شیمی

دعوت به مصاحبه داوطلبان روزانه و استعداد درخشان

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴  ارسال کننده خبر: گروه مستقل شیمی

دعوت به مصاحبه داوطلبان نوبت دوم دکتری ۹۵ گروه شیمی

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴  ارسال کننده خبر: گروه مستقل شیمی