اطلاعيه ها

اطلاعیه شماره ۲ زمان مصاحبه ی داوطلبان دکتری شیمی کاربردی ۱۳۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶  ارسال کننده خبر: گروه مستقل شیمی

اطلاعیه شماره ۱زمان مصاحبه ی داوطلبان دکتری شیمی کاربردی ۱۳۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱  ارسال کننده خبر: گروه مستقل شیمی