نام : امير احمدي‌آشتياني

مسئولیت:کارشناس آموزشی

شماره تلفن:64545808

نام : شهبا تمهیدی

مسئولیت: کارشناس آموزشی

شماره تلفن:64545805

نام : خدیجه هوشیاری

مسئولیت: کارشناس آزمایشگاهها

شماره تلفن:64545786

نام : حسن نجف زاده

مسئولیت: مالی اداری

شماره تلفن:64545800

نام : لیلا ریاحی

مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن:64545788

نام : اکرم صارمی

مسئولیت: مسئول دفتر

شماره تلفن:02164545780

نام : سیدمجمود موسوی حکمت

مسئولیت: دفتر آموزش

شماره تلفن:64545890

نام : ناصر قاسمی

مسئولیت: خدمات

شماره تلفن:64545809