اساتيد شیمی فیزیک

محمدحسن موسی زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mousazadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545801

سعیده سرآبادانی تفرشی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.s.tafreshi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545786