اساتيد شیمی فیزیک

محمدحسن موسی زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mousazadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545801