اساتيد شیمی آلی

مجيد عبدوس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:phdabdouss44@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545804

الهه کوثری

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:kowsarie@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545802