اساتيد شیمی معدنی

زهرا شريعتي‌نيا

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:shariati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545810