اساتيد شیمی معدنی

زهرا شريعتي‌نيا

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:shariati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545810

حسن حسینی منفرد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hh.monfared@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545776