نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 زهرا آقايي کارشناسي ارشد 91
2 محمد احمدي کارشناسي ارشد 91
3 ابوالفضل احمدي نياگدنه کارشناسي ارشد 91
4 سپيده اطهري فر کارشناسي ارشد 91
5 روناك افشاري کارشناسي ارشد 90
6 فاطمه الهويي نظري کارشناسي ارشد 90
7 فاطمه امامي کارشناسي ارشد 91
8 معصومه اميرابادي کارشناسي ارشد 90
9 مهسا اميري کارشناسي ارشد 90
10 وحيد انصاري کارشناسي ارشد 90
11 ابوذر باقر زاده کارشناسي ارشد 90
12 ابوذر باقرزاده کارشناسي ارشد 91
13 فرزانه باقرپورسردصحرا کارشناسي ارشد 90
14 حبيبه بانياني کارشناسي ارشد 91
15 محمدباقر بخشنده کارشناسي ارشد 90
16 مرتضي برزن کارشناسي ارشد 90
17 مريم بي الم کارشناسي ارشد 91
18 رضا ترابي کارشناسي ارشد 90
19 ميثم جاري نجف ابادي کارشناسي ارشد 91
20 نسرين جاوري کارشناسي ارشد 91

 

 

اخبار