افراد

حمید مدرس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hmodares@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543176

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/official/main.asp?uid=hmodares

  • سوابق تحصیلی