افراد

حسن حسینی منفرد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hh.monfared@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545776

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی