افراد

سعیده سرآبادانی تفرشی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: s.s.tafreshi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545786

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی