افراد

زاهد احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: zahmadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545777

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی