اطلاعات کلی

سايت گروه، داراي 10 كامپيوتراست كه با نرم افزارهاي عمومي واتصال به شبكه دانشگاه، براي استفاده دانشجويان مهيا شده است.       

 

 

امکانات