آزمایشگاه شیمی تجزیه

 | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

آزمایشگاه

 
مسئول آزمایشگاه:
 لیلا ناجی

کارشناس آزمایشگاه: 

 معرفی آزمایشگاه

 در این آزمایشگاه پروژه های مختلفی در زمینه ی فعال کننده های الکترومکانیکی نرم (ماهیچه های مصنوعی)، فرایندهای جداسازی غشایی، سلول های خورشیدی پلیمری، الکترولیت های پلیمری برای باتری های یون لیتیم، الکتروکاتالیست پیل های سوختی و طراحی الکترود و الکترولیت برای ابرخازن ها انجام می پذیرد. بر همین اساس این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های عمومی و تخصصی برای ارزیابی مواد و دستگاه های طراحی شده می باشد.

زمینه های تحقیقاتی

در زمینه سلول های خورشیدی پلیمری:
•    طراحی و سنتز مواد جدید با ویژگی های برتر به منظور کاربرد در آند، لایه فعال و کاتد سلول های خورشیدی پلیمری
•    بهینه نمودن ویژگی های مواد رایج در طراحی سلول های خورشیدی پلیمری با استفاده از روش های فیزیکی و شیمیایی 
•    ارائه ساختارها و طراحی های جدید برای ساخت سلول های خورشیدی پلیمری

دستاوردها تا کنون:
    سنتز نانوذرات تیتان خالص و دوپ شده با عناصر واسطه، 
    افزایش جذب نور پلیمر در لایه فعال با کامپوزیت نمودن پلیمر با نانوذرات معدنی سنتزی، 
    طراحی سلول خورشیدی پلیمری بر پایه ی نانوکامپوزیت های معدنی - پلیمری طراحی شده و استفاده از نانوذرات سنتزی بعنوان پذیرنده الکترون به منظور کاهش قیمت سلولهای طراحی شده، 
    ارتقا قابلیت جذب نور لایه فعال با کامپوزیت نمودن پلیمر هادی با ترکیبات جاذب نور آلی و معدنی،
    سنتز و ارتقا خصوصیات انحلال پذیری پلیمرهای انتقال دهنده حفره به منظور ارتقا عملکرد سلول های خورشیدی،
    کنترل پارامترهای موثر بر خواص فیزیکی پلیمرهای لایه نشانی شده بعنوان لایه فعال و انتقال دهنده حفره به منظور ارتقا عملکرد سلول های خورشیدی، 
    سنتز گرافن اکساید بعنوان لایه انتقال دهنده حفره، 
    سنتز گرافن بعنوان گونه انتقال دهنده الکترون در لایه فعال و ماده جایگزین ITO در فوتو آند، 
    سنتز صفحات گرافن تزئین شده با نانوذرات عناصر واسطه و کنترل لایه نشانی مطلوب آن به منظور طراحی فوتو آند،
    ارتقا هدایت الکتریکی پلیمر هادی پلی آنیلین بعنوان پلیمر جایگزین مواد آندی با استفاده از پلیمریزاسیون آنیلین در حضور صفحات گرافن، 
    افزایش حلالیت گرافن در فاز های آبی به منظور تسهیل لایه نشانی فیزیکی آن بر بسترهای الکترودی با اتصال شیمیایی عوامل آبدوست بر صفحات گرافن، 
    افزایش حلالیت و هدایت الکتریکی پلیمرهادی پلی آنیلین با کامپوزیت نمودن آن با صفحات گرافن عامل دار شده به روش پلیمریزاسیون درجا،
    کامپوزیت نمودن لایه انتقال دهنده حفره پلیمری با گرافن اکساید به منظور تسهیل انتقال حفره و افزایش حلالیت و بهبود کیفیت لایه نشانی آن، 
    سنتز نانوسیم های نقره و کنترل ابعاد آنها با تغییر پارامترهای سنتز بعنوان مواد الکترودی، 
    کنترل ابعاد نانو سیم های نقره و بررسی اثر آن بر خواص نوری و الکتریکی فوتو آند و فوتو کاتد.
    سنتز فوتو ترمال گرافن و نانوکامپوزیت های آن با نانودرات فلزی

در زمینه ماهیچه های مصنوعی:
•    طراحی و تهیه الکترو لیت های پلیمری بر پایه پلیمرهای هوشمند  
•    سنتز و طراحی الکترودهای فلزی  و غیر فلزی 
•    جایگزینی حلال های رایج با حلا لهای جدید 
•    کامپوزیت نمودن مواد الکترودی و الکترولیت های پلیمری با ترکیبات معدنی و آلی

دستاوردها تا کنون:
    تهیه ماهیچه مصنوعی بر پایه ی پلیمر فعال الکتریکی نفیون و الکترودهای پلاتینی
    استفاده از مایع یونی EMIMBF۴ در طراحی ماهیچه های مصنوعی برای ارتقا عملکرد الکترو مکانیکی و چرخه پذیری
    بررسی اثر نمک های مختلف بر خصوصیات ساختاری و الکترو شیمیایی پلیمر مبادله کننده یون پایه
    سنتز گرافن اکسید و گرافن اکسید سولفونه و بررسی اثر آن بر خواص الکترو شیمیایی و الکترومکانیکی ماهیچه مصنوعی حاصل
    سنتز الکترو شیمیایی پلی پایرول بر روی سابستریت منعطف بعنوان ماده الکترودی
    سنتز الکترو شیمیایی پلی اتیلن دی اکسی تیوفن بعنوان ماده الکترودی در طراحی ماهیچه های مصنوعی فاقد فلز
    استفاده از نانوساختارهای کربنی بعنوان ماده الکترودی در طراحی ماهیچه های مصنوعی
    کامپوزیت نمودن پلی پایرول با اکسید گرافن احیا شده طی فرایند الکتروشیمیایی بعنوان ماده الکترودی

در زمینه فرایندهای جداسازی غشایی:
•    سنتز و ارزیابی غشاهای نامتقارن برای فرایندهای جداسازی گازی
•    سنتز و ارزیابی غشاهای لایه نازک کامپوزیتی برای فرایندهای جداسازی گازی  
•    سنتز غشاهای لایه نازک نامتقارن پلیمری برای فرایندهای شیرین سازی آب
•    تهیه و ارزیابی غشاهای لایه نازک پایه کربنی برای فرایندهای جداسازی غشایی 
•    تهیه غشاهای لایه نازک کامپوزیتی پلیمری/کربنی برای جداسازی گونه های معدنی و آلی

دستاوردها تا کنون:
    بررسی تاثیر نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده با آمین بر نفوذپذیری وگزینش پذیری غشای پلی‌امید-۶-b- اتیلن اکساید (PEBAX) برای جداسازی گازی
     ساخت و بهینه‌سازی غشای نانوکامپوزیتی پلی‌آمید-۶-b-اتیلن اکسید (SiO۲(PEBAX  برای جداسازی گازها
    ساخت غشاهای لایه نازک کامپوزیتی از پلی آمید/گرافن اکسید سولفونه برای شیرین سازی آب
    ساخت غشاهای لایه نازک کربنی کامپوزیت شده با ترکیبات سیلانی برای جداسازی گونه های بیولوژیکی

در زمینه باتری های یون لیتیم:
•    تهیه و ارزیابی الکتروشیمیایی ژل الکترولیت پلیمرها
•    تهیه و ارزیابی الکتروشیمیایی ژل الکترولیت های پلیمری کامپوزیت شده با نانوذرات معدنی 
•    ارتقا خواص انتقال دهندگی ژل الکترولیت های پلیمری رایج با مخلوط کردن با پلیمرها ی مناسب
•    تهیه باتری یون لیتیم و ارتقا خواص شارژ و دشارژ باتری های پلیمری
•    طراحی باتری های منعطف

دستاوردها تا کنون:
    تهیه ژل الکترولیت پلیمری بر پایه ی PMMA و PVDF با هدایت بالا
     ارتقا عدد انتقال یون لیتیم در الکترولیت های پلیمری پایه PMMA با افزودن نانوذرات SiO۲, CeO۲, TiO۲
     ارتقا هدایت یونی و خواص الکترو شیمیایی پلیمر PMMA با استفاده از پلیمر مبادله کننده یون نفیون


در زمینه پیل های سوختی:
•    تهیه و ارزیابی الکتروشیمیایی کاتالیست و پایه کاتالیست
•    ارتقا خواص الکترولیت های مبادله کننده یون با کامپوزیت نمودن با نانوذرات معدنی 
•    ساخت مجموعه الکترود غشا
•    ساخت و ارزیابی پیل سوختی

دستاوردها تا کنون:
     ساخت غشاهای نانوکامپوزیتی پلیمری و نانوذرات معدنی همچون سیلیکای سولفونه و Fe۲TiO۵ 
    بررسی خواص فیزیکی و الکتروشیمیایی غشاهای نانوکامپوزیتی برای پیل های سوختی غشا پلیمری
    سنتزگرافن اکسید و گرافن اکسی سولفونه بعنوان پایه کاتالیست
    تهیه مجموعه الکترو غشا به روش آبکاری فاقد الکترود
    سنتز گرافن اکسید دوپ شده با نیتروژن و تهیه ساختارهای هسته-پوسته Pt/Ni
     غشاهای نانو کامپوزیتی نفیون با گرافن اکسید سولفونه و ترسیب نانوذرات فاقد الکترود به روش آبکاری فاقد الکترود

در زمینه ابر خازن ها:
•    تهیه و ارزیابی الکتروشیمیایی الکترود و الکترولیت پایه کربنی
•    ارتقا خواص الکترولیت های رایج با استفاده از ترکیبات آلی و معدنی
•    ساخت ابر خازن و ارزیابی الکترو شیمیایی آنها

دستاوردها تا کنون:
     سنتز گرافن سه بعدی به روش شیمیایی و الکترو شیمیایی
    رشد ساختار های اسپینلی بر روی گرافن سه بعدی و ارزیابی الکترو شیمیایی آن ها
    رشد ساختارهای اسپینلی بر روی فوم نیکل
    تهیه ابر خازن ها ی پایه کربنی و بررسی خصوصیا شارژ و دشارژ و چرخه پذیری آنها

امکانات آزمایشگاه شیمی تجزیه 
    تجهیزات لازم برای ارزیابی الکترو مکانیکی فعال کننده های یونی بر پایه پلیمرهای فعال الکتریکی (ماهیچه های مصنوعی)
o    نگهدارنده نمونه 
o    منبع تغذیه ولتاژ جریان مستقیم 
o    منبع تغذیه ولتاژ متناوب 
o    اسیلوسکوپ 

    تجهیزات برای ارزیابی الکتروشیمیایی مواد
o    دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات
o    دستگاه پتانسیواستات/ گالوانواستات با مدول EIS
o    الکترود مرجع نقره/نقره کلرید
o    الکترود شمارنده پلاتین
o    الکترود کار کربن شیشه ای
o    سل الکتروشیمیایی

    تجهیزات برای تهیه و اریابی باتری های یون-لیتیم و ابرخازن ها
o    تست سل دو الکترودی  
o    گلاوباکس 
o    اتو کلاو

    تجهیزات برای تهیه و ارزیابی سلول های خورشیدی پلیمری
o    دستگاه لایه نشان چرخشی
o    شبیه ساز خورشید
o    مولتی متر
o    اندازه گیری جریان-ولتاژ

    تجهیزات برای تهیه و ارزیابی عملکرد غشا های پلیمری در فرایند تصفیه آب
o    سل Dead-end مجهز به همزن مغناطیسی برای انجام فرایندهای غشایی
o    کپسول گاز نیتروژن
    تجهیزات عمومی
o    آون
o    متر رومیزی
o    هدایت سنج رو میزی
o    هیتر
o    همزن مغناطیسی
o    حمام اولتراسونیک
o    ترازوی تجزیه ای

 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3102 بار   |   دفعات چاپ: 319 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر