دانشکده شیمی- پژوهشی
آزمایشگاه­های تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

آزمایشگاه­های تحقیقاتی

   
.

آزمایشگاه شیمی آلی

سرپرست : دکتر الهه کوثری

آزمایشگاه شیمی تجزیه

سرپرست :دکتر لیلا ناجی


آزمایشگاه شیمی فیزیک

سرپرست : دکتر محمدحسن موسی زاده

آزمایشگاه شیمی معدنی

سرپرست : دکتر زهرا شریعتی‌نیا

آزمایشگاه شیمی پلیمر

سرپرست :دکتر زاهد احمدی

آزمایشگاه انرژی‌های نو

سرپرست : دکتر مهران جوانبخت

آزمایشگاه نانوشیمی

سرپرست : دکتر مجید عبدوس

آزمایشگاه جداسازی فیزیکی و شیمیایی

سرپرست : دکتر حسین سالار آملی

آزمایشگاه شیمی محاسباتی

سرپرست : دکتر سعیده تفرشی

آزمایشگاه نانو ساختار

سرپرست : دکتر حسن حسینی منفرد

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

سرپرست : دکتر مجید عبدوس

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://aut.ac.ir/find-21.2122.3938.fa.html
برگشت به اصل مطلب