دانشکده شیمی- دفترچه تلفن
دفترچه تلفن دانشکده شیمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/17 | 

جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره ۶۴۵۴ را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.


 
 
 
خانم دکتر فاطمه نجابت
هیأت علمی
شماره داخلی: ۵۸۰۳
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۰۳
 
   
مشاهده فهرست تمام بخش ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://aut.ac.ir/find-21.2123.3840.fa.html
برگشت به اصل مطلب