دانشکده شیمی- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

مجید عبدوس

مسئولیت: رئیس دانشکده
 

سعیده سرآبادانی تفرشی

مسئولیت:معاون دانشکده

 

 
   
   
   
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://aut.ac.ir/find-21.3216.3925.fa.html
برگشت به اصل مطلب